Изграждане и профилактика на електроинсталации

Орган за контрол вид „С” към „Веста 17” EООД има защитена акредитация съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 от ИА БСА със сертификат за акредитация №40 валиден до 30.04.2022г. Извършва контрол и оценка на съответствието на:

Електрически уредби и съоръжения за напрежение до и над 1000V:

  • Съпротивление на защитни заземителни уредби;
  • Съпротивление на изолация;
  • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби;
  • Импеданса на контура „фаза – защитен проводник”;
  • Прекъсвачи за защитно изключване ЗП;
  • Електрозащитни средства: Изолиращи щанги , Указатели за напрежение, Диелектрични ръкавици, Диелектрични боти и галоши, Гумени диелектрични боти и галоши, Гумени диелектрични килимчета;
  • Силови кабелни линии и съоръжения до 20kV;
  • Трансформатори за напрежение до 20kV

Физични фактори на работната, битова и околна среда:

  • Микроклимат: температура на въздуха, относителна влажност на въздуха и скорост на движение на въздуха;
  • Изкуствено осветление: осветеност;
Нагоре